[Corporate News] KPMG Short Survey on the Application of IFRS in Vietnam

March 2020, Decision 345/QĐ-BTC by the Vietnam Ministry of Finance compels companies to convert from Vietnamese Accounting Standards (VAS) to International Financial Reporting Standards (IFRS) before 2025. This change brings about many advantages, among which are enhancement of foreign fund accessibility and consolidation of domestic and foreign subsidiaries' accounting.

Tháng 3 năm 2020, Quyết định 345/QĐ-BTC của Bộ Tài chính quy định các doanh nghiệp chuyển đổi công tác báo cáo tài chính từ theo Kế toán Việt Nam (VAS) sang Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) trước năm 2025. Sự thay đổi này mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, trong đó có việc tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn nước ngoài và hợp nhất hạch toán của các công ty cùng tập đoàn nằm ở trong và ngoài nước.

KPMG has been assisting clients both in Vietnam and internationally in the adoption of IFRS. Among various tailored IFRS services in offer, we frequently organise workshops to help companies gain insights and resources about the evolving global financial reporting framework and the conversion from VAS to IFRS.
  
KPMG đã và đang hỗ trợ các khách hàng trong và ngoài nước áp dụng IFRS. Ngoài các dịch vụ IFRS phù hợp với từng giai đoạn chuyển đổi của các doanh nghiệp, chúng tôi thường xuyên tổ chức các hội thảo để giúp các công ty cập nhật những thông tin và công cụ mới nhất về việc chuyển đổi từ VAS sang IFRS.

To best serve you, we would like know more of your interests. Please take 2 minutes of your time to share with us your interested topics and questions regarding IFRS.
  
Để phục vụ Quý doanh nghiệp một cách tốt nhất, chúng tôi muốn biết thêm về nhu cầu của Quý doanh nghiệp. Vui lòng dành 2 phút để chia sẻ với chúng tôi các chủ đề Quý doanh nghiệp quan tâm và câu hỏi liên quan đến việc áp dụng IFRS tại Việt Nam.

TAKE THE SURVEY

If you have any questions, please contact:
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Nguyễn Thanh Mai
maitnguyen2@kpmg.com.vn

Explore insights and workshops about the adoption of IFRS in Vietnam at IFRS Academy.
Đọc thêm các phân tích chuyên sâu và các workshops về IFRS tại IFRS Academy.

Thank you and best regards,
Chân thành cảm ơn và trân trọng,

KPMG in Vietnam

Corporate Platinum Partners

Our Partners/Supporters

Corporate Gold Partners

Corporate Silver Partners

Premium Service Partners