[Corporate] KPMG Webinar: Tax Audit for Foreign Representative Offices in Vietnam

For a representative office (RO), the tax audit is focused on the personal income tax of foreign and Vietnamese employees working for the RO as the RO is not a revenue generating enterprise.
To effectively coordinate with tax authorities during the audit process, the RO needs to have extensive knowledge of tax law as well as practical experience, especially as tax regulations and practice can change significantly for the period over which the RO is audited.

KPMG in Vietnam is organsing this webinar to help you have a greater understanding of the issues currently scrutinised by the tax authorities in an audit event and look at how to effectively manage the tax audit process in Vietnam.

Register now: CLICK HERE

#KPMG #KPMGinVietnam #tax #audit
--------
[Sự kiện trực tuyến] THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ ĐỐI VỚI VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Đối với văn phòng đại diện, việc thanh tra, kiểm tra thuế sẽ tập trung vào thuế thu nhập cá nhân của nhân viên nước ngoài và người Viêt Nam do văn phòng đại diện không phải là doanh nghiệp tạo ra doanh thu.
Để phối hợp hiệu quả với cơ quan thuế trong quá trình thanh tra hoặc kiểm tra thuế, văn phòng đại diện cần phải có kiến thức sâu rộng về pháp luật thuế cũng như kinh nghiệm thực tiễn, đặc biệt là khi các quy định thuế và kinh nghiệm thực tiễn này có thể thay đổi đáng kể trong giai đoạn bị thanh tra, kiểm tra.

Hội thảo “Thanh tra, kiểm tra Thuế đối với văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam” do KPMG Việt Nam tổ chức sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các vấn đề hiện đang được cơ quan thuế xem xét, đồng thời tìm hiểu cách quản lý hiệu quả cho quá trình thanh tra, kiểm tra thuế tại Việt Nam.

Đăng ký ngay tại: NHẤP ĐỂ ĐĂNG KÍ
 

Corporate Platinum Partners

Our Partners/Supporters

Corporate Gold Partners

Corporate Silver Partners

Premium Service Partners